ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
೯-೯-೨೦೧೯ phd ಅಧಿನಿಯಮಗಳು(new)
೧೮-೧೦-೨೦೧೬ ೨೦೧೫-೧೬ ರಿಂದ ಎಂಬಿಎ ಕಾಯಿದೆಗಳು
೧೮-೧೦-೨೦೧೬ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯಿದೆಗಳು
೧೮-೧೦-೨೦೧೬ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿಂದ ಎಂ.ಎ ಕನ್ನಡ ಕಾಯಿದೆಗಳು
೧೮-೧೦-೨೦೧೬ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿಂದ ಎಂ.ಎ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾಯಿದೆಗಳು
೧೮-೧೦-೨೦೧೬ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆಗಳು
೧೮-೧೦-೨೦೧೬ ೨೦೧೬-೧೭ ರಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆಗಳು
೬-0೬-೨೦೧೬ ೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in