ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೨೯-೧೦-೨೦೧೮

೨೬-೦೯-೨೦೧೮ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೨೪-೧೨-೨೦೧೭ ೦೩-೦೧-೨೦೧೮ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೪-೧೨-೨೦೧೭ ೦೪-೧೨-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೧೭-೧೧-೨೦೧೭ ೧೭-೧೧-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೧೩-೧೧-೨೦೧೭ ೧೩-೧೧-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೭-೧೦-೨೦೧೭ ೦೭-೧೦-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೯-೦೯-೨೦೧೭ ೦೯-೦೯-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೪-೦೯-೨೦೧೭ ೦೪-೦೯-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೮-೦೮-೨೦೧೭ ೦೭-೦೭-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೮-೦೮-೨೦೧೭ ೨೪-೦೫-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೮-೦೮-೨೦೧೭ ೦೭-೦೫-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in