ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
14-10-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆnew

14-10-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ( Document-Format ) new

14-10-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ( Pdf-Format)new

4-10-2019

call for research assistant and field investigators for ICSSR project on skill development new

3-10-2019

call for JRE under BRNS/DAE sponsored research new

24-9-2019

ಸಹಾಯಕ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆವ್ಹಾನಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆ new

14-9-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ( Pdf-Format) new

14-9-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ( Document-Format ) new

14-9-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ೨೦೧೯-೨೦ new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in