ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ.ವಿಭಾಗಗಳುದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
೧  ಸಹಾಯ ವಾಣಿ 0831+ 2565234
೨  ಪಿ. ಜಿ ಅಡ್ಮಿಶನ್ 0831 + 2565236
೩  ಯು. ಜಿ. ಅಡ್ಮಿಶನ್  0831 + 2565214
೪  ಪಿಎಚ್. ಡಿ 0831 + 2565258
೫  ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 0831 + 2565207/235/221
೬  ಕಾನವೋಕೇಶನ್ 0831 + 2565227
೭  ಮರು - ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 0831 + 2565237
೮   ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ / ಶೈಕ್ಷಣಿಕ / ಬಿ.ಓ.ಸ್  0831 + 2565211
ಸಿ. ಡಿ. ಸಿ. 0831 + 2565219/208
೧೦ ಪಿ. ಜಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗ  0831 + 2565256
೧೧  ಶಿಸ್ಯ ವೇತನ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/ಓ.ಬಿ.ಸಿ. 0831 + 2565206
೧೨ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ 0831+ 2565250

ರಾಣಿ ಚಾನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 

ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ, 

ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4, 

ಬೆಳಗಾವಿ - 591156ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ 

 

 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in