ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
೧೭-೧೦-೨೦೧೮

ಏಳನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಆದಿಸೂಚನೆ

೦೯-೦೩-೨೦೧೮ ೨೦೧೮ -೧೮ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ನಾತಕ್ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
೦೮-೦೨-೨೦೧೮ ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ೨೦೧೭-೧೮ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in