ಪಿಎಚ್. ಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
೨೧-೦೩-೨೧೭ ಪಿಎಚ್. ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
೨೧-೦೩-೨೧೭ ಪಿಎಚ್. ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in