ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೭-೦೫-೨೦೧೬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆ ೧
೦೭-೦೫-೨೦೧೬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆ ೨
೦೭-೦೫-೨೦೧೬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆ ೩
೨೦-೦೬-೨೦೧೭ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆ ೪
೨೦-೦೬-೨೦೧೭ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆ ೫
೨೩-೦೬-೨೦೧೭ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆ ೬
೦೭-೦೭-೨೦೧೭ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆ ೭

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in