ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೩-೧೨-೨೦೧೯

೨೧-೯-೨೦೧೯ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೧೨-0೯-೨೦೧೯

೩೦-೭-೨೦೧೯ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೬-೦೭-೨೦೧೯

೧೫-೬-೨೦೧೯ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೧೬-೦೭-೨೦೧೯

೧-೬-೨೦೧೯ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೬-೦೭-೨೦೧೯

೨೮-೫-೨೦೧೯ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೨-೦೫-೨೦೧೯

೧-೩-೨೦೧೯ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೧೫-೦೪-೨೦೧೯

೧೨-೦೨-೨೦೧೯ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೧೫-೦೪-೨೦೧೯

೨೭-೧೦-೨೦೧೮ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳುnew

೩೧-೧-೨೦೧೯

೨೮-೧೨-೨೦೧೮ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೨೧-೧೨-೨೦೧೮

೨೫ -೦೭-೨೦೧೮ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೨೯-೧೦-೨೦೧೮

೨೬-೦೯-೨೦೧೮ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

೨೪-೧೨-೨೦೧೭ ೦೩-೦೧-೨೦೧೮ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೪-೧೨-೨೦೧೭ ೦೪-೧೨-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೧೭-೧೧-೨೦೧೭ ೧೭-೧೧-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೧೩-೧೧-೨೦೧೭ ೧೩-೧೧-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೭-೧೦-೨೦೧೭ ೦೭-೧೦-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೯-೦೯-೨೦೧೭ ೦೯-೦೯-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೪-೦೯-೨೦೧೭ ೦೪-೦೯-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೮-೦೮-೨೦೧೭ ೦೭-೦೭-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೮-೦೮-೨೦೧೭ ೨೪-೦೫-೨೦೧೭ ರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೦೮-೦೮-೨೦೧೭ ೦೭-೦೫-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in