ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅ. ನ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

೧.

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯ್ ರೂಢಾಭಾಯ್ ವಾಲಾ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

೨.

ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ
ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

೩.

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು

ಪ್ರೊ.ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ.
ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು,
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

೪.

ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)

ಡಾ. ಸಿದ್ದು ಪಿ. ಆಲಗೂರ
ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

೫.

ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

ಡಾ. ರಂಗರಾಜ್ ವನದುರ್ಗ
ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

೬.

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ್ ದುಡ್ಗುಂಡಿ
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ,
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರ

ಅ. ನ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

೧.

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು.

ಪ್ರೊ.ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ.
ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು,
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

೨.

ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)

ಡಾ. ಸಿದ್ದು ಪಿ. ಆಲಗೂರ
ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

೩.

ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

ಡಾ. ರಂಗರಾಜ್ ವನದುರ್ಗ
ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

೪.

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ್ ದುಡ್ಗುಂಡಿ
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ,
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

ಡೀನ್ಸ್ / ನಿರ್ದೇಶಕರು

೫. ೫.೧. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ವಿ. ಎಸ್. ಶಿಗೆಹಳ್ಳಿ.
  ೫.೨. ಭಾಷಾ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ವಿ. ಎಫ್. ನಾಗಣ್ಣವರ
  ೫.೩. ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಖಾಯ ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಟ್ಟಶೆಟ್ಟಿ
  ೫.೪. ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಖಾಯ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಹುರಕಡ್ಲಿ
 


೫.೫. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಆಧ್ಯಯನ ನಿಖಾಯ

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ
  ೫.೬. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ತಳವಾರ ಸಾಬಣ್ಣ
  ೫.೭. ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯೀಕ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಎನ್. ಮನಗೂಳಿ.
  ೫.೮. ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಪದ್ಮಸಾಲಿ
  ೫.೯. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಆರ್. ಅಲ್ಬಾಳ
೬.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಪಾಟೀಲ
೭.

ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಹುರಕಡ್ಲಿ
೮.

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ ಘಸ್ತಿ

ವಿವಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

೯. ೯.೧.  ಕುಲಪತಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ -
  ೯.೨. ಪ.ಜ/ ಪ. ಪಂ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ವಿ. ಎಸ್. ಶಿಗೆಹಳ್ಳಿ.
  ೯.೩. ಸ್ವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್ . ಪಾಟೀಲ
  ೯.೪. ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಹೆಚ್. ಅಯಾಚಿತ್
  ೯.೫. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ. ಜಿ.ಸಿ. ಕುಲಬುರ್ಗಿ
ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು
೧೦ ಕುಲಸಚಿವರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಪ್ರೊ. ಶಿವಾನಂದ ಗೋರ್ನಾಳೆ
ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಎನ್. ಮನಗೂಳಿ.

೧೧ ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾ)ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಡಾ. ಕೆ. ಬಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ
ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ. ಯರಿಸ್ವಾಮಿ

೧೨ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾ. ವಿನಾಯಕ್ ಬಾಂಕಾಪುರ
  ೧೨.೧ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷa ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಡಿ`ಸೋಜಾ.
೧೩

ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು

 
  ೧೩.೧ ಕೃಷ್ಣ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಬಗಾಡೆ
  ೧೩.೨ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವಸತಿ ನಿಲಯ

ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in