ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
15-07-2019 Career Advancement Scheme Application Form PDF Format
15-07-2019 Career Advancement Scheme Application Form Word Format
೦೮-೦೮-೨೦೧೩ ನಮೂನೆ - ೫ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಸಾರಾಂಶ
೦೩-೧೨-೨೦೧೨ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಅರ್ಜಿ
೦೩-೧೨-೨೦೧೨ ನವೆಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೧ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗುರುತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
೦೩-೧೨-೨೦೧೨ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮೂನೆ - ೧ - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ವರದಿ
೦೩-೧೨-೨೦೧೨ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮೂನೆ - ೨ - ಸ್ಥಳೀಯ / ಸಂಭಾವನೆ ಬಿಲ್
೦೩-೧೨-೨೦೧೨ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮೂನೆ - ೩ - ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಿಲ್
೦೩-೧೨-೨೦೧೨ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮೂನೆ - ೪ - ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in