ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
15-8-2019

REVISED TIME TABLE OF MBA II & IV SEMESTERS (REGULAR & REPEATER) AUG/SEP-2019 .

15-8-2019

REVISED EXAM TIME TABLE OF PG DIPLOMA IN TRANSLATION AUGUST-2019.

24-6-2019

B.P.Ed ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂಲೈ -೨೦೧೯

24-6-2019

B.Ed ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜೂಲೈ-೨೦೧೯

21-6-2019

ಜೂಲೈ ೨೦೧೯ರ BA, B.Sc Criminology ಪಿ. ಜಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

21-6-2019

ಜೂಲೈ ೨೦೧೯ರ ಪಿ. ಜಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

18-6-2019

Provisional Examination Time Table for B.Ed Course July-2019-20

18-6-2019

Provisional Examination Time Table for B.P.Ed Course July-2019-20

4-6-2019

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್. ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

18-4-2019

RCU UG Time table BSW may 2019

18-4-2019

RCU UG Time table BSST may 2019

18-4-2019

RCU UG Time table BSC CS may 2019

18-4-2019

RCU UG Time table B.COM may 2019

18-4-2019

RCU UG Time table BBA may 2019

18-4-2019

RCU UG Time table BCA may 2019

18-4-2019

RCU UG Time table BSC may 2019

18-4-2019

RCU UG Time table BA may 2019

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in