ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
10-12-2018

Provisional Rank Holders list of UG -PG course 2017-18 new

03-11-2018

RCU EXAMINATION TIME TABLE 2018 2 - UG BA new

03-11-2018

RCU EXAMINATION TIME TABLE 2018 2 - UG BBA new

03-11-2018

RCU EXAMINATION TIME TABLE 2018 2 - UG BCAnew

03-11-2018

RCU EXAMINATION TIME TABLE 2018 2 - UG BCOMnew

03-11-2018

RCU EXAMINATION TIME TABLE 2018 2 - UG BSC CSnew

03-11-2018

RCU EXAMINATION TIME TABLE 2018 2 - UG BSC SUGAR SCIENCEnew

03-11-2018

RCU EXAMINATION TIME TABLE 2018 2 - UG BSCnew

03-11-2018

RCU EXAMINATION TIME TABLE 2018 2 - UG BSWnew

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in