ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕೋಶ

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಅವರುತಮ್ಮಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿತಮ್ಮದೇಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಲ್ಲದಅವರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರತಮ್ಮಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತುದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಪಂಚದಅರ್ಧದಷ್ಟುಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕೋಶವನ್ನು ಮಾರ್ಚ 2012 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತುಜೀವನದಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಸ್ಫರ್ಧೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು, ವಿಸ್ತರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆತರುವಲ್ಲಿ ಕೋಶವು ತನ್ನಅತ್ಯತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಶದರಚನೆಯುಆರಂಭದಿಂದಲೂ,ಕೋಶದ ಸದಸ್ಯರುಉತ್ಸಾಹದಿಂದಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತುತಂಡದಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ‘’ವುಮೆನ್‍ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್” ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕೋಶದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಚಿಂತನೆ, ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಿರ್ದಾರಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.
 • ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನುತರುತ್ತಿದೆ.
 • ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾಜಾ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನುಒದಗಿಸುವುದು.
 • ಹಿಂಸಾಚಾರಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧತಾರತಮ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತುಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
 • ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರತರಬೇತಿಒದಗಿಸುವುದು.
 • ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕೋಶದಚಿತ್ರಣ

ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕೋಶವನ್ನು ಮಾರ್ಚ 2012 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಶ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಪ್ರೊ. ಶಿವಾನಂದ ಹೊಸಮನಿ ಅವರಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೋಶದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಿಂದಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಶದ ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದಕೋಶದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಹೆಡ್‍ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕೋಶದಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ. 

ಅ ಸಂಹೆಸರುಹುದ್ದೆ
1

ಡಾ. ಮನಿಷಾ ಎಸ್ ನೇಸರಕರ

ನಿರ್ದೇಶಕರು
2

ಡಾ. ಸುಷ್ಮಾಆರ್

ಸದಸ್ಯರು
3

ಡಾ. ಮಲ್ಲಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ

ಸದಸ್ಯರು
4

ಡಾ. ಯಾಸ್ಮಿನ ಬೆಗಮ್ ನಧಾಫ್

ಸದಸ್ಯರು
5

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಕಳ್ಳಿಮನಿ

ಸದಸ್ಯರು
6

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಿ. ಕೆ

ಸದಸ್ಯರು
7

ಡಾ. ನಂದಿನಿ ದೇವರಮನಿ

ಸದಸ್ಯರು
8

ಶ್ರೀಮತಿ ಫರ್ಜಾನಾ ಶಿಪಾಯಿ

ಸದಸ್ಯರು
9

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ರಾವಳ

ಸದಸ್ಯರು
10

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾತಾಯಿ ಪೊತದಾರ

ಸದಸ್ಯರು
11

ಕು. ಅಕ್ಷತಾ ಚಿಕ್ಕರಡ್ಡಿ

ಸದಸ್ಯರು
12

Miss Chandrika(ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ)

ಸದಸ್ಯರು
13

Miss Gopika (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ)

ಸದಸ್ಯರು
14

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪೂಜಾ ಹಲ್ಯಾಳ

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೋಶದಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ:

ಅ ಸಂ.ವಿವರದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ
1

“’ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ2013”’ ಒಂದು ದಿನದಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಷಯ : ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತುಆರೋಗ್ಯಅರಿವು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು

15-03-2013- ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

2

“’ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ2014”’ ಒಂದು ದಿನದವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ- ವಿಷಯ : ‘ಮಹಿಳೆ : ಅಭೀವೃಧ್ದಿಶೀಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ’

29-03-2014- ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

3

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಷಯ : “ಆರೋಗ್ಯಜಾಗೃತಿ’

06-05-2015- ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

4

ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ– ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ : ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

16-02-2016- ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

5

2016 ರಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನುಗುರುತಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು. ಇವೆಂಟ್: ಡಿಬೆಟ್
ಥೀಮ್: ಶೂಡ್ ಮುಮೆನ್ ಬಿ ಗಿವನ್‍ರಿಸರ್ವೆಶನ್
ಇವೆಂಟ್: ಫೋಸ್ಟರ ಮೆಕಿಂಗ್
ಥೀಮ್: ವುಮೆನ್‍ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಚರ್
ಇವೆಂಟ್: ಸ್ಲೋಗನ್ ವ್ರೈಟಿಂಗ್
ಥೀಮ್: ವುಮೆನ್‍ಏಂಫಾವರಮೆಂಟ್
ಇವೆಂಟ್: ಪೊಯೆಟ್ರಿ
ಥೀಮ್: ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್‍ಇನ್ 21 ಸೆಂಚುರಿ.

08-03-2016- ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

6

ಒಂದು ದಿನದರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ on
“ಮಹಿಳಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆ : ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತುದೃಷ್ಠಿಕೋನಗಳು” ಕೀ ನೋಟ್‍ಸ್ಪೀಕರ್: ಡಾ. ಅನುರಾಧಾ ಪಟೇಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರರಿಸರ್ಚ ಸೆಂಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿ :ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಧಾಗೌಡಾ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ರಾ. ಚ. ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ.
ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ : ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಪ್ರೊ. ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ರಾ. ಚ. ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ.
ಗೌರವಅತಿಥಿ:

 1. ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಬೆಳಗಲಿ, ಕುಲಸಚಿವರು, ರಾ. ಚ. ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ.
 2. ಪ್ರೊ. ರಂಗರಾಜ ವನದುರ್ಗ, ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ರಾ. ಚ. ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ.
 3. ಪ್ರೊ. ಹೆಚ್ ವಾಯ್. ಕಾಂಬಳೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾ. ಚ. ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ.
ಸ್ಪಿಕರ್ ಫಾರ್‍ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್:
 1. ಪ್ರೊ. ಭಾರತಿ ಪಾಟೀಲ
 2. ಡಾ. ಪರಿಮಳಾ ನಾಯಕ
 3. ಡಾ. ಸೋನಲ ಧಾಮನಕರ
 4. ಶ್ರೀಮತಿ. ಲತಾಕಿತ್ತೂರ

 

08-03-2016 - ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

7

ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಯಂಉದ್ಯೋಗಿತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾರುತಿಗಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಉದ್ಯೋಗದ ಬಗೆಗಿನ ಜಾಗೃತಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

23-08-2016 ಬಂಬರಗಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗಾವಿ

8

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಂಕರ, ಕೈಜನ್‍ಕನ್ಸಲ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕಎಲ್‍ಎಲ್ ಲೇಟಿಜ್ ಲೀಗ್, ಗಡಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘಟನೆಇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ : ನೇಮಕಾತಿಗೆಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

29-06-2016 ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

9

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕೋಶ ಮತ್ತುಆಂತರಿಕದೂರು ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವಜ್ಞಾನ ವಿಕಸನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : ಕು. ತ್ರಿವೇಣಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯಜುಡೋಟ್ರೇನರ್‍ಇವರಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಒಟ್ಟಾರೆಅಭಿವೃಧ್ದಿಗಾಗಿ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ.

03-11-2016 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆ,ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

10

ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರಅವರ 125 ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು - “ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೊಚನೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರಅವರದೃಷ್ಟಿಕೋನ್”.

ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು :ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ.

ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ರೂ. 1,000/-, 700/-, 500/- ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 1, 2, 3 ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕರರೂ. 250/- ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

03-11-2016 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಘಂಟೆ, ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

11

ಸಾವಿತ್ರಿಭಾಯಿ ಫುಲೆಜಯಂತಿಆಚರಣೆ

03-01-2017, ಮುಖ್ಯಆವರಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

12

ಕು. ತ್ರಿವೇಣಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯಜುಡೋಟ್ರೇನರ್‍ಇವರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಸ್ವಯಂರಕ್ಷಣೆಕಾರ್ಯಾಗಾರ

27-02-2017, ರಿಂದ 08-03-2017 ರ ವರೆಗೆಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಘಂಟೆ ವೆರೆಗೆ ಸ್ಥಳ- ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಬೆಳಗಾವಿ

13

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂರಕ್ಷಣೆಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು:
  1. ಪವರಫಾಯಿಂಟ್‍ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಬಿ ಬೋಲ್ಡ ಫಾರ್‍ಚೆಂಜ್
  2. ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
  3. ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ
  4. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ
 • ಸ್ವಯಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನ- ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ.
 • ಡಾ. ಮನಿಷಾ ಭಂಢಾರಕರ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ, ಜೆ. ಎನ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ – “ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಜಿಕ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ”
 • ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಾಗವಹಿಸಿರುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ

03-11-2016 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆರಿಂದಸಂಜೆ 5.00 ಘಂಟೆ, ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

14

ಬಂಬರಗಾಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಇತರಕೇಂದ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ “ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್, ಹೆಚ್‍ಬಿ ಆ್ಯಂಡ ಹೈಪರಟೆನ್ಷನ್‍ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಶಿಬಿರ”.

23-09-2017ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ಬಂಬರಗಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗಾವಿ

15

ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವಜ್ಞಾನ ವಿಕಸನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತುಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ :ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧಹಿಂಸೆನಿರ್ಮೂಲನೆ

 • ಪಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುಧ್ದ ಹಿಂಸೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
 • ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು : ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಅಥವಾ ಗುಂಪು ನೃತ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ

30-11-2017ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ಘಂಟೆ, ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

16

ಜಾಗೃತಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರಕ್ರಿಯೆ : “ಸ್ತನ ಮತ್ತುಗರ್ಭಕಂಠದಕ್ಯಾನ್ಸರ್” ಬಗ್ಗೆ ಒಂಕೋಲಾಜಿ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಎಸ್.ಇ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯರತಂಡದಿಂದಕಾರ್ಯಕ್ರಮಆಯೋಜನೆ.

14-02-2018ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

17

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ

 • ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ
 • ಅಡುಗೆ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
 • ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲುಅಗತ್ಯವಾದಗುಣಮಟ್ಟ
 • ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ
 • ದೈನಂದಿನ ವೇತನದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆಗೌರವ

08-03-2018ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ಘಂಟೆ, ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ರಾ. ಚ. ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು :

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಋಓಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು
 • ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
 • ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನುಗೌರವಿಸುವುದು.
 • ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಬಂದನೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು.
 • ಸ್ವಯಂಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

 • ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕೋಶದಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ಹಳ್ಯಾಳ, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತುಡಾ. ಸುಶ್ಮಾಆರ್‍ಇವರು ದಿನಾಂಕ 16 ರಿಂದ 21 ಮೇ 2016 ರ ವರೆಗೆನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಎಲ್ಲಾಮಹಿಳೆಯರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ-2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನುಒದಗಿಸಲು ಕೋಶವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
 • ಒರಿಯೆಂಟೆಷನ್‍ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಫಿಡ್‍ಬ್ಯಾಕ ಫಾರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುಸಚಿವರುಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಶವನ್ನು ಪುನರರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದಅಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಂಬರಗಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಯಾಂಪಗಾಗಿಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ನಂದ್ರೇ, ತಾಲೂಕಾಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂವಹನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in