ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ

 

 

PÀæ¸ÀA

¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå

E-ªÉÄïï

1

PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« -591156

¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ CzsÀåPÀëgÀÄ

0831-2565201

vcrcub@gmail.com

2

DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,

PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët E¯ÁSÉ

2£Éà ªÀĺÀr, vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉ PÀlÖqÀ

CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560001

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080 - 22263327

dce.commissioner@gmail.com

3

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,

vÁAwæPÀ ²PÀët ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ PÀlÖqÀªÀÄ CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080-22200291

dtekar@hotmail.com

4

²æêÀÄw eÉƯÉè ±À²PÀ¯Á CuÁÚ¸ÁºÉèï

±Á¸ÀPÀgÀÄ,

¥ÉÆæ. JPÀìA¨Á, vÁ: aPÉÆÌÃr, f. ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9900559874

9900559835

sajolle1@gmail.com

5

²æà §¸ÀªÀgÁd ¸À. ºÉÆgÀnÖ

ªÀiÁ£Àå «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ,

‘DzÉñÀégÀ ¸ÀzÀ£À’, ªÉêÀÄ£ï gÉÆÃqï,

ºÀħâ½î - 580023

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

 

 

6

²æà ¥Àæ¢Ã¥ï ±ÉlÖgï

ªÀiÁ£Àå «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ,

43, CA©PÁ £ÀUÀgÀ PÉñÀªÀ¥ÀÄgÀ, ºÀħâ½î - 580023

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

 

 

7

qÁ. J£ï.Dgï. ¥Ánî

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀzÀ®UÁ,

vÁ: aPÉÆÌÃr, f: ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9483041378

gfgcsadalaga@gmail.com

8

qÁ. ºÀĸÉãÀ«ÄÃAiÀiÁå r.JZï.

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

©.J¯ï.r.E.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ(©.Jr)

dªÀÄRAr587301, f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

7349529180

bldeajkdbed@gmail.com

9

qÁ. J¸ï. JA. £ÀzÁ¥sï

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

²æà ®PÀëtägÁªï eÁgÀQºÉƽ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ (©.Er.), UÉÆÃPÁPÀ -591307

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

7975064369

smnadaf108@gmail.com

10

qÁ. ©.JªÀiï. ºÀÄgÀPÀrè

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

n.J¸ï.¦. ªÀÄAqÀ½AiÀÄ, eÉ.JZï. ¥ÀmÉî ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, ¹AzÀV 586128, f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9845227397

dr.basavaraj2014@gmail.com

11

qÁ.(²æêÀÄw) ªÀĺÁzÉë ©. vÀ®ÆègÀ

QvÀÆÛgÀ gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® - 591102

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9964471107

maharaj710@gmail.com

12

²æà J.J¸ï. CªÉÆÃXªÀÄoÀ

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

eÉ.J¸ï.¦. ¸ÀAWÀzÀ ©.J¥sï. AiÀÄ°UÁgÀ

²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ,¥ÉÆ: ªÀÄÄ£ÀªÀ½î,

vÁ: ¸ÀªÀzÀwÛ, f: ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9742373751

aamog20@gmail.com

 

13

qÁ. J¯ï.J¸ï. zsÀªÀÄðnÖ

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

²PÀët ¥Áæ¸ÁgÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, ºÁgÀÄUÉÃgÉ 591220, vÁ: gÁAiÀĨÁUÀ, f: ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9449792241

dharmattilakkappa@gmail.com

14

qÁ. J¸ï.©. GPÀÌ°

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

¹.J¯ï.E. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ²æà ©.¹.UÀAUÁ® ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, aPÉÆÌÃr, vÁ: aPÉÆÌÃr, f:¨É¼ÀUÁ«

 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9481216487

clebedckd@yahoo.in

15

qÁ. EArgÁ ¦. ¸ÀÆvÁgÀ,

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

¦.E.J¸ï. &n. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ, ±ÉÃR ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, £ÉºÉgÀÄ £ÀUÀgÀ, ¨É¼ÀUÁ«- 590010

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9880629846

indisut@sgibgm.org

16

qÁ. ¹.«í. »gÉêÀÄoÀ

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

aPÉÆÌÃr vÁ®ÆPÁ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ, ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ (©.Er), Dgï.r. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt,

aPÉÆÌÃr, - 591201, f: ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9449511213

ctebed@gmail.com

17

²æêÀÄw ªÀÄÈuÁ°¤ JA. ¥ÀlÖ£ï

¥Áæmï ¸ÀA. 82, §ÄqÁ PÁA¥ÉèÃPïì JzÀgÀÄ, zÀÆgÀzÀ±Àð£À £ÀUÀgÀ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9480140555

0831-2420833

mrinalinipattan@gmail.com

18

qÁ. JA.JZï. ZÀ®ªÁ¢

ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸ï, ¨ÁzÁ«Ä, f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448421649

08357-220944

chalawadimh@gmail.com

19

²æà ¸ÀvÀå£ÀAzÀ ¥ÀmÉÆÃw

f¯Éè: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

-

 

20

¥ÉÆæ. «í.J¥sï. £ÁUÀtÚªÀgÀ

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,

EAVèÃµï «¨sÁUÀ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9341113571

vfnagannavar@gmail.com

21

¥ÉÆæ. J£ï. ªÀiÁgÀÄwgÁªï

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,

JA.©.J. «¨sÁUÀ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9880587205

maruti_mn@rediffmail.com

22

¥ÉÆæ. J¸ï.JªÀiï. UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,

PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448027963

gsmatad@gmail.com

23

¥ÉÆæ. PÉ.J¯ï.J£ï. ªÀÄÆwð

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,

EwºÁ¸À «¨sÁUÀ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448443235

dr.murthykln@gmail.com

24

¥ÉÆæ. ªÉÊ.J¸ï. §®ªÀAvÀUÉÆüÀ

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,

gÁdå±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9845138011

 

25

¥ÉÆæ. JA.¹. Jj¸Áé«Ä

rãï,

¸ÀÆ̯ï D¥sï JdÆåPÉñÀ£ï

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448508513

mcyswamy@gmail.com

26

¥ÉÆæ. «£ÁAiÀÄPÀ §APÁ¥ÀÆgÀ

rãï,

School of Applied Sciences,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448902840

bankapur@rcub.ac.in

27

¥ÉÆæ. ªÀĤµÁ £ÉøÀgÀPÀgÀ

rãï,

¸ÀÆ̯ï D¥sï ¯ÁåUïªÉÃf¸ï

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9900484161

 

28

¥ÉÆæ. ²ªÁ£ÀAzÀ UÉÆÃgÀ£Á¼É

rãï,

School of Mathematics and Computing Sciences,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9739364083

shivanand_gornale@yahoo.com

29

¥ÉÆæ. J¸ï. ©. DPÁ±ï

rãï,

School of Business and Economics,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448805961

akash_pgc06@rediffmail.com

30

UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀÄ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448902840

bankapur@rcub.ac.in

31

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,

«zÁåyð PÀ¯Áåt «¨sÁUÀ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9844420991

chandrikakb@rediffmail.com

32

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,

AiÉÆÃd£Á, ªÉÄðéZÁgÀuÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀÄAqÀ½,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9036948843

ashokdsouza2005@gmail.com

33

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,

PÁ¯ÉÃdÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448187731

directorcdcrcu@gmail.com

34

ºÀtPÁ¸ÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

0831-2565204

fo@rcub.ac.in

35

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ(ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À),

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448697046

rcuexam@gmail.com

36

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸Àå

PÁAiÀÄðzÀ²ð

9448640369

rcuregistrar@gmail.com

 

Top