ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

*.ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ PG-Diploma and Yoga Studies Nov/2020 (Update Date: 25-11-2020)      DOWNLOAD
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ (UG) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
*. UG Calender of Events for the Academic Year-2020-21 (29-11-2020)      DOWNLOAD
*. Examination Calender of events posted on 31-Jul-2020      DOWNLOAD
*. Calender of events posted on 29-Jul-2020      DOWNLOAD
*. Calender of events posted on 04-Dec-2019       DOWNLOAD
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ (PG) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
*.Revised PG Calender of Events Ist & IIIrd Semester for the Academic year-2020-21(01-12-2020)      DOWNLOAD
*. Examination Calender of events posted on 31-Jul-2020      DOWNLOAD
ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸಗಳ (DOCTORAL DEGREE) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
*. ೨೦೧೮-೧೯-ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Update Date:25-11-2020)      DOWNLOAD
*. Calender of events posted on      DOWNLOAD

Top