ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಬೆಳಗಾವಿ

PÀæ¸ÀA

¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå

E-ªÉÄïï

1

PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ

«zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«-591156.

¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ CzsÀåPÀëgÀÄ

0831-2565200

vcrcub@gmail.com

2

DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,

PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët E¯ÁSÉ

2£Éà ªÀĺÀr, vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉ PÀlÖqÀ

CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560001

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080 - 22263327

dce.commissioner@gmail.com

3

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,

vÁAwæPÀ ²PÀët ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ

vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ PÀlÖqÀ

CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080-22200291

dtekar@hotmail.com

4

¥ÉÆæ. ©.f. ºÉUÀqÉ

rãï,

School of Basic Sciences,

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

8277336421

bghegde@gmail.com

5

qÁ. ¤ÃvÁ J¸ï. gÁªï

¥sÁèöåmï ¸ÀA. 104, © «íAUï, «±Á¯ï ¸ÁÌ¥Àgï, zÁégÀPÁ £ÀUÀgÀ, 3£Éà PÁæ¸ï, ªÀÄAqÉÆý gÉÆÃqï, ¨É¼ÀUÁ« - 590006

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448454638

neetarao1967@gmail.com

6

²æà ²æäªÁ¸À gÁ. ±Á¹Ûç

£ÀA: 43, ²ªÁ ªÀÄArgÀ ºÀwÛgÀ,

«zÁå £ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î 30

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448071864

shrinivas.shastri15@gmail.com

7

qÁ. ºÀĸÉãÀ«ÄÃAiÀiÁå r.JZï.

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

©.J¯ï.r.E.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ (©.Er.), dªÀÄRAr 587301

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

7349529180

bldeajkdbed@gmail.com

8

qÁ. J¸ï. JA. £ÀzÁ¥sï

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

²æà ®PÀëtägÁªï eÁgÀQºÉƽ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ (©.Er.), UÉÆÃPÁPÀ -591307

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

7975064369

smnadaf108@gmail.com

9

qÁ.J.J¸ï. CªÉÆÃXªÀÄoÀ

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,

eÉ.J¸ï.¦. ¸ÀAWÀzÀ ©.J¥sï. AiÀÄ°UÁgÀ

²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ,¥ÉÆ: ªÀÄÄ£ÀªÀ½î,

vÁ: ¸ÀªÀzÀwÛ, f: ¨É¼ÀUÁ«

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9742373751

aamog20@gmail.com

 

10

qÁ.(²æêÀÄw) ªÀĺÁzÉë ©. vÀ®ÆègÀ

QvÀÆÛgÀ gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® - 591102

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9964471107

maharaj710@gmail.com

11

²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J¸ï. ²UÁÎAªï

ªÀÄ£É £ÀA-35, 1£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ¹zÉÝñÀégÀ ¥ÁPÀð, «zÁå£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9343869108

9449112233

hsshiggaon@gmail.com

12

qÁ. PÉ. ±ÉõÀªÀÄÆwð

£ÀA 197, 50 ¥sÉÃmï gÀ¸ÉÛ, ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560070

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9845031114

sesha_murthy@yahoo.com

13

PÀÄ. ±ÉÆèsÁ ºÀÆUÁgï

f.J¥sï-2, £ÀA. 74, 'Elegant Akshaya' ,

4£Éà PÁæ¸ï, gÁªÀÄgÁªï ¯ÉÃOmï, PÀwæUÀÄ¥Éà,

§£À±ÀAPÀj 3£Éà ¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9964171783

8088164987

sanjanashobha84@gmail.com

14

qÁ. D£ÀAzï ºÉƸÀÆgï

¥Áèmï £ÀA. 79, ¸ÉPÀÖgï-12, ®ªïqÉÃ¯ï ±Á¯É ºÀwÛgÀ, §£À±ÀAPÀj ¥ÁPïð, ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ, ¨É¼ÀUÁ«- 590016.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9449065665

ajhosur@gmail.com

15

²æà C±ÉÆÃPÀ PÉ. PÀ¨ÉâÃgï

‘¸Á¬Ä PɱÀ£ï’, ¥sÉÆèÃgï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ, UÁAiÀÄwæ PÁ¯ÉƤ, ¨ÉAUÉÃj JPïìmÉ£Àë£ï,ºÀħâ½î 580023.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9481679092

ashokofhubli@gmail.com

16

²æÃ. QgÀtPÀĪÀiÁgï r. zÉøÁ¬Ä

ºÀ½AUÀ½ UÁæªÀÄ, vÁ: gÀ§PÀ« §£ÀºÀnÖ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9008155553

9483823236

kirandd1008@gmail.com

17

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët E¯ÁSÉ

D£ÀAzÀgÁªï ¸ÀPÀð¯ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-590009.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080-22870060

dmekarnataka@yahoo.com

18

DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,

¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ,

¥ÉƸïÖ ¨ÁPïì £ÀA.5049, £ÀÆå ¥À©èPï D¦üøï, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560001.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080 -22214350

cpi.edu.sgkar@kar.nic.in

19

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,

¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀët E¯ÁSÉ, 18£Éà PÁæ¸ï, ªÀįÉèñÀégÀA, ¸ÀA¦UÉ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-12.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

080-23562033

080-23561944

commissioner.pue@gmail.com

dir-dpue@karnataka.gov.in

20

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ (ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À)

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ

«zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«-591156.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

9448187731

rcuregev@gmail.com

21

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ

gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ

«zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«-591156

¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð

9448640369

rcuregistrar@gmail.com

 

Top