೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್. ಡಿ. ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕುರಿತು ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್. ಡಿ. ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಡ್. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಬಿ. ಎಡ್. ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು. ಬಿ.ಎಡ್. (B.Ed.) ಪದವಿಯ ನೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ: 06-09-2021, 09-09-2021 ಮತ್ತು 11-09-2021 ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಕುರಿತು. ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕುರಿತು. NEP-Model Program Structures for UG Programs in Universities & Colleges in Karnataka_22-08-2021 (Click...) ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ B.P.Ed. ಪದವಿಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (Click...) Guidelines & Notifications Pertaining to N.E.P-2020 Implementation(National Education Policy) (Click...) ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ B.Ed.ಪದವಿಗಳ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (Click...) ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು . ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಭೌತಿಕ (Offline) ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

More News...


ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ವೀಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

Hide Main content block


Top